# Google Font # Google App for Education

Nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp đồng với Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt mời Tiến sỹ Nguyễn Kim Dung đến Trường tập huấn chuyên đề  Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đề cương môn học. Sau 4 buổi tập huấn, tất cả các học viên đều hoàn thành bài tập thực hành theo yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận.