# Google Font # Google App for Education
Tập huấn Xây dựng, quản lý và đánh giá Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Tập huấn Xây dựng, quản lý và đánh giá Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Giáo dục Nam Việt trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên, ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2016, Viện đã tổ chức thành công khóa tập huấn Xây dựng, Quản lý và Đánh giá Chuẩn đầu ra...